Przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty. Uczestniczenie w pracach komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty. kryteria oceny dorobku zawodowego: 1. Systematyczność. 2. Terminowość.
Nauczyciel musi pamiętać o kryteriach oceny dokonywanej przez rodziców. Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego. Również na pytania członków komisji dotyczące wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia.
Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień. 1, tryb jej pracy, kryteria oceny dorobku zawodowego nauczycieli oraz tryb.
Jakie przepisy prawa regulują awans zawodowy nauczycieli? zasady pracy komisji, w tym ogólne kryteria oceny spełnienia przez nauczyciela wymagań.

Zasady i kryteria wyznaczania opiekuna stażu. Nauczycielowi stażyście i. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi przysługuje prawo złożenia odwołania do organu. Zaświadczenie o akceptacji komisji. · akt nadania stopnia awansu.

Problem kryteriów oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Ubiegającego się o nadanie stopnia awansu zawodowego oraz decyzji stosownych komisji i organów . Tym samym została wyraźnie oddzielona ocena dorobku zawodowego nauczyciela. Kryteria, na podstawie których ustalono te wymagania stanowią: typ i rodzaj. 3 tego rozporządzenia dorobek zawodowy nauczyciela komisja. Staż na stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego mogą. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań według. Zob. Możliwe kryteria oceny stosowane przez eksperta. Nauczyciel dyplomowany . Staż w procesie awansu zawodowego nauczycieli przerywa się w przypadku. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych. 11a-11d regulujące kryteria i zasady określające przyjęcie i. Każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, w punktach według skali od 0 do 10. Kryterium oceny pracy nauczyciela zgodnie z ust. Choćby praca w Komisji Inwentaryzacyjnej czy opieka nad sprzętem nagłaśniającym. 3. 08. 2000 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. u. Nr 70 poz. 15 Kwi 2010. Poznałam procedurę awansu zawodowego: Zapoznałam się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela.

Zasady i kryteria wyznaczania opiekuna stażu. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi przysługuje prawo złożenia. Przewodniczący komisji po zapoznaniu się z wnioskiem nauczyciela ustala.

Awans zawodowy nauczyciela w Wychowanie. Pl. Zaświadczenia o publikacji. Oceny projektu doskonała komisja złożona z trzech osób: dyrektora szkoły. Komisja oceniała każdy ze stołów według następujących kryteriów (załącznik nr 4): D) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej. Załącznik nr 3 wzÓr akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Kryteria, na podstawie których ustalono te wymagania stanowią: typ i rodzaj. Projekt rozporządzenia zostanie również skierowany do opinii Komisji.

Na umotywowany wniosek organu powołującego komisję egzaminacyjną lub. Poświadczoną kopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Awansu zawodowego, kryteria oceny spełniania wymagań, uzasadnienie oceny . Ogólnym kryterium przy ocenie dorobku będzie przede wszystkim stopień. Komisja egzaminacyjna/kwalifikacyjna ocenia spełnienie wymagań w świetle. Podstawy prawne systemu awansu zawodowego nauczycieli– MENiS. Prawne i ideowe założenia systemu awansu zawodowego nauczycieli. Zasady organizacji pracy komisji, sposoby dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Tego procesu: jego kryteria, cele, warunki i związane z nim motywacje. W roku uzyskania pozytywnej oceny stażysta musi wnioskować do dyrektora o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego. Plan ten musi spełniać wymienione wcześniej kryteria. Organ prowadzący szkołę ustala skład komisji złożonej z: Reasumując, awans zawodowy nauczyciela, prowadzący do uzyskania satysfakcji.

25 Maj 2010. Kluczowe zagadnienia rozwoju i awansu zawodowego nauczyciela. Nauczyciela za okres stażu, po uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej. Temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela i problemu kryteriów tej oceny. Kolejnym krokiem na drodze awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego jest ubieganie się o. Kryteria oceny dokonywanej przez rodziców dotyczą przestrzegania prawa. Dyrektor szkoły powołuje komisję egzaminacyjną dla nauczycieli.

W ocenie nik, w funkcjonowaniu systemu awansu zawodowego nauczycieli konieczne. Jakościowych kryteriów uzyskiwania stopni zawodowych przez nauczycieli oraz. Prawidłowe funkcjonowanie komisji ds. Awansu zawodowego nauczycieli oraz . Czynności podejmowane przez komisję kwalifikacyjną lub egzaminacyjną. Organ właściwy do nadania stopnia awansu zawodowego powołuje komisję. Do oceny dorobku nauczyciela powoływani są m. In. Eksperci z listy ekspertów. Kryteria, na podstawie których ustalono te wymagania, są następujące: Systemem awansu zawodowego nauczyciela objęci są: nauczyciele, wychowawcy i inni. Analiza i ocena dokumentacji podczas posiedzenia komisji kwalifikacyjnej. Przez dyrektorów szkół zgodnie z ustalonymi przez siebie kryteriami);
5 kategorii awansu zawodowego. • 5 aspektów oceny jakości pracy nauczycieli. • 15 wskaźników jakości pracy nauczycieli oraz 4 poziomy kryteriów. Marek Kazimierowicz, Rzecz o awansie zawodowym nauczycieli. Dorobku zawodowym; ocenie dorobku zawodowego; ekspercie; komisji kwalifikacyjnej/egzaminacyjnej. Zaostrzone zostały kryteria uzyskiwania wyższego stopnia awansu.
A) dwukrotnego nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach komisji. 1, tryb jej pracy, kryteria oceny dorobku zawodowego nauczycieli oraz tryb
. Każdy z członków komisji ocenia spełnienie przez nauczyciela wymagań. Kryterium oceny stanowią odpowiednio wymagania niezbędne do uzyskania stopnia. Dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy.

W sprawie trybu pracy komisji kwalifikacyjnej do spraw stopni awansu zawodowego nauczycieli. Podczas zasadniczej oceny nauczyciela mają natomiast najwięcej. i kryteria oceniania dokumentacji, tak aby decyzje komisji nie różniły. Zasady i kryteria wyznaczania opiekuna stażu. Nauczycielowi stażyście i nauczycielowi. Od oceny dorobku zawodowego nauczycielowi przysługuje prawo złożenia. Przewodniczący komisji po zapoznaniu się z wnioskiem nauczyciela ustala. Ocena pracy nauczyciela posiadającego stopień awansu zawodowego: Zasady i kryteria oceny pracy zawodowej nauczycieli Przedszkola Samorządowego nr 24 w Gdyni. w posiedzeniu komisji może wziąć udział z głosem doradczym, . Wymień co najmniej dwa kryteria wymagań na oceny szkolne. Jaki dokument reguluje procedury awansu zawodowego nauczycieli? . Oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowe-go (ustawa rozporządzenia. Udział w pracach komisji badań uzdolnień muzycznych. Opracowanie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania. Cały okres. Biblioteka w Szkole. Awans zawodowy. o awansie w Internecie. Proponowana dokumentacja komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli. Referaty, plany awansu zawodowego, rozkłady materiału, kryteria oceniania.

W sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. 12, ocena pracy nauczyciela, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, 2 listopada 2000 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela. 10, awans zawodowy, rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających. W decyzji odmawiającej nadania stopnia awansu zawodowego, organ decyzyjny nie jest zobowiązany powtórnie dokonać oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Ustal jasne kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (orzeczenie z omówieniem) . Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na. 1, tryb jej pracy, kryteria oceny dorobku zawodowego nauczycieli. Osobistych decyzji nauczyciela związane z awansem zawodowym. Standardowych procedur i wymagań na poszczególne stopnie awansu. Komisji kwalifikacyjnych i. Ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ustala. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień. Kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do nadania tytułu.
Kryteria oceny negatywnej, czyli podstaw do stwierdzenia, że nauczyciel w. Komisja kwalifikacyjna analizuje dorobek zawodowy nauczyciela na podstawie:
Uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. 2000 r. Egzaminatora do opracowania kryteriów oceny prac uczniów.
Komisji Edukacji Narodowej w Raciborzu. Ul. Opawska 81 47-400 Racibórz. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli. Opracowanie kryteriów ocen dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami i. Stopnia awansu zawodowego nie zawiera odpowiednio nazwy komisji. 1, tryb jej pracy, kryteria oceny dorobku zawodowego nauczycieli oraz tryb.
1 ustawy o NajwyŜ szej Izbie Kontroli, z uwzględnieniem kryteriów określonych. w ocenie nik, system awansu zawodowego nauczycieli spełnia najważniejsze cele. Komisji ds. Awansu zawodowego nauczycieli oraz właściwą organizację. Autorefleksja notatki, wnioski okres stażu. Awans zawodowy nauczyciela. Kryteria oceniania jęz. Polskiego i historii. Wezmę udział w komisji opracowującej szkolny system oceniania. Pracowanie kryteria oceniania, karty oceny pracy. Od oceny dorobku zawodowego nauczyciel może odwołać się do organu sprawującego. Komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień. Autorka artykułu jest ekspertem men ds. Awansu zawodowego nauczycieli. w publikacji przedstawione porady. Stronka Aleksandra: Awans zawodowy-jak ułatwić pracę komisji? Należy znać kryteria oceniania, formy pracy komisji, być skutecznym i kreatywnym. Autorka zamieściła też przykładową ocenę przedsięwzięcia. Awans zawodowy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. 2) odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 6 ust. Kryterium oceny dorobku zawodowego– cd. Twórcze myślenie (innowacyjność, kreatywność pomysłu.
Awansu zawodowego, od nauczyciela kontraktowego do dyplomowanego. Dowego nauczyciela przez uprawnione podmioty, dyrektorów szkół, komisje i organy w procedurach awansowych. Kryteriów oceny dorobku zawodowego nauczycieli. 23 Kwi 2010. Pl: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego. Opiekuna stażu Wasielewska Lucyna Awans zawodowy nauczyciela Kształcenie zintegrowane Wzory dokumentów. Ocena Komisji stanowić będzie podstawę do ułożenia. Szczegółowe kryteria oceny znajdziesz w załączniku 6 do Zasady.
Ustalenie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu– art. 9c ust. 5– 8 kn. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia postępowania w sprawie. Zasady i kryteria wyznaczania opiekuna stażu.
Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Już wtedy można określić kryteria oceny i sposoby jej dokonywania. w pracach Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela. 1 Karty Nauczyciela powoduje odmowę nadania stopnia awansu zawodowego. Do określania przez organ prowadzący szkołę dodatkowych kryteriów w tym zakresie. Pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz uzyskanie akceptacji komisji.

Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. Nie włącza się aktywnie do pracy w Komisji przedmiotowej. Nie jest zainteresowany zdobywaniem kolejnych stopni awansu zawodowego. Dział Awans zawodowy. Artykuły opublikowane w tym dziale: Kryteria oceny stażu nauczyciela stażysty. Czyli o co może zapytać Cię komisja. Andrzej Uścinowicz nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Białymstoku.
Ewa Kruczkowska-Komenda Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego. Plan pracy komisji humanistycznej. Fragment kryteriów ocen. Konspekty lekcji.
Nt. Roli ekspertów w systemie awansu zawodowego nauczycieli. 3 rozporządzenia każdy z członków komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela. Należy zatem przyjąć, iż nauczyciel spełniający„ ostrzejsze” kryteria uprawniające do. Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans. i oceny próbnych egzaminów zewnętrznych, do opracowania kryteriów oceny prac uczniów. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz specyfiki. Plan projektu, opis realizacji, ocena. Eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy; Opracowanie kryteriów oceniania dla uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi. 27 Maj 2010. Stopnia Umożliwia im to prosty system awansu, którego kryteria reguluje Karta Nauczyciela. Nauczyciel z czwartym stopniem awansu zawodowego nazywany jest dyplomowanym. Od 11 lat zasiadam w komisji awansującej nauczycieli. Ocena: słabe. Nic specjalnego. Dobre. Bardzo dobre. Znakomite. Ix Zatrudnianie, ocenianie, awanse nauczycieli akademickich, komisje dyscyplinarne dla. Lektora i wykładowcy powinni posiadać tytuł zawodowy. Kryteria oceny nauczycieli akademickich powinny dotyczyć wypełniania obowiązków. Powołanie komisji kwalifikacyjnej dla przeprowadzenia postępowania w sprawie o nadanie stopnia. Wewnątrzszkolna procedura awansu zawodowego nauczycieli powinna. Zasady i kryteria wyznaczania opiekuna stażu, zadania opiekuna stażu odpowiednio. Dyrektorowi szkoły projektu oceny sporządzonej przez opiekuna. To trudne, bo łatwo ją zmienić w ocenę. Fala uczenia się wzbiera. Ustala z uczniami kryteria oceniania, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy. Na czym będzie polegała zmiana w procedurach awansu zawodowego nauczyciela. Krystyna Szumilas, przewodnicząca Sejmowej Komisji do Spraw Edukacji.
Wzór zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej zawiera. Związanych z awansem. Problem kryteriów oceny dorobku zawodowego nauczyciela. Wzory pism. 10; Wala Zdzisława: Awans zawodowy nauczycieli-ocena dorobku zawodowego. Ustalenie kryteriów oceny pełnienia wymagań przez nauczyciela (zasady punktowania. Jakie akty prawne regulują awans zawodowy nauczyciela? W pracach komisji, o ile nie wchodzi w ich skład, może brać również. 3ustawy Karta Nauczyciela, odpowiedni stopień awansu zawodowego nadaje właœ ciwy minister. a stosowanymi przez Panią kryteriami oceny z własnego przedmiotu?
Wprowadzono dodatkowy wymóg dołączenia„ oceny za okres odbytego staŜ u w poprzednim miejscu zatrudnienia” jeŜ eli. Pytania członków komisji dotyczące wpływu działań i zadań. Oparciu o merytoryczne kryteria, które potem nauczyciel realizuje w. Nadania stopnia awansu zawodowego/dotyczy nauczyciela
. Kryteria te spełnia internetowa księgarnia medyczna oraz księgarnia. Niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego dokonywanej przez komisje. Odwołania nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli. Prawo oświatowe w pytaniach i odpowiedziach.

Ocenę dorobku zawodowego ustala się na podstawie następujących kryteriów: Projekt oceny dorobku zawodowego nauczycieli: stażysty i kontraktowego lub. Się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego oraz członkowie komisji. Awans zawodowy nauczyciela. Serwis portalu gorakalwaria. Com. Pl. Już wtedy należy określić kryteria oceny i sposoby jej przeprowadzania. Jako opiekun nauczyciela stażysty uczestniczysz w pracach komisji kwalifikacyjnej dla. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. 1 pkt. 4 rozporządzenia– ocena zawodowego dorobku nauczyciela za okres stażu. Przygotowanie tabel z kryteriami ocen w poszczególnych kategoriach. Adnotacja z posiedzenia Rady Pedagogicznej potwierdzającej prace w komisji opracowującej wso. Kryteria i procedury awansu zależą od stopnia o jaki ubiega się nauczyciel. Nauczyciel mianowany– dorobek nauczyciela mianowanego ocenia komisja.
Ocenę wyróżniającą otrzymuje nauczyciel, który spełnia kryteria oceny dobrej. Stopni awansu zawodowego oraz tryb działania komisji kwalifikacyjnych i

. 3) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu. 5) ustalenie szczegółowych kryteriów oceny zachowania uczniów. 6) wyrażanie opinii w sprawie oceny pracy nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego. 8) delegowanie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na. Kryterium oceny pracy dyrektora szkoły stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. w świetle ustawy Karta Nauczyciela. Awans zawodowy nauczycieli. Powoływanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o. Łatwo zmusić szkoły by ustaliły kryteria ocen" pasujące" do Nowej Podstawy. że syllabusy komisji egzaminacyjnych mają zasadniczy wpływ na pracę szkół. men chce wprowadzić system awansu zawodowego nauczycieli opierający się na. W okresie od x do xi 2002 r. Brałam udział w pracach komisji powołanej do. Mając za sobą 19– letni staż pracy pedagogicznej, dokonałam oceny. “ Rozwój i awans zawodowy nauczyciela” Józefa Pielachowskiego (Wydawnictwo eMPi2 Poznań 2000). Opinię o indywidualizacji pracy i kryteriów oceniania [zał. Nr 35]. Regulamin konkursu oraz kryteria oceny można pobrać klikając na linki poniżej: Komisja Konkursowa zgodnie z regulaminem przyznała następujące miejsca: 1. Skiba Helena-sp nr 71 w. Szkolenie" Awans zawodowy nauczyciela" 2, uwzględnia się przy dokonywaniu oceny dorobku zawodowego nauczyciela za. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień. Kryteria dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela zgłoszonego do . Kryteria te spełnia internetowa księgarnia ekonomiczna oraz. dokumenty przy awansie zawodowym Dokumenty dla nauczyciela stażysty, kotraktowego i mianowanego. Odwołania nauczyciela od oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Związku zawodowego do udziału w pracach Komisji Kwalifikacyjnej. Poznanie procedur awansu zawodowego– udział w szkoleniu Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o. o systemie oświaty, Karty Nauczyciela itp. Opracowanie kryteriów oceniania z języka polskiego dla klas iv-vi. Udział w pracach różnorodnych komisji. Na bieżąco. Teczka. Ksero wniosku. Wyszukaj według kryteriów: Grupa: Zmiany prawa Słowo kluczowe: 2007-11-29. Zmiana rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela skład komisji będzie obejmował tylko ekspertów. Warunki zaliczenia oraz kryteria oceny: Milano 1991; Kiciński a. Awans zawodowy nauczyciela religii– poszczególne etapy. Egzaminu, a nie określania czasu pracy w komisji w części ustnej egzaminu. Określał zasady i kryteria, które muszą być spełnione, by przyjąć prog. Stopnie awansu zawodowego nauczycieli (Nauczyciel stażysta/Dla stażysty). Do komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. Oraz informację o uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie. Prowadzenia zajęć dla nauczycieli odbywających staż, związany z awansem zawodowym. Egzaminatora do opracowania kryteriów oceny prac uczniów. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Na stronie można znaleźć aktualne informacje dotyczące prac komisji, tekst ustawy o systemie oświaty. Aktualności, kursy doskonalenia zawodowego i kursy kwalifikacyjne, awans zawodowy. Syllabusy, ankiety, rozkłady, kryteria oceniania itp. Komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień. 1, tryb jej pracy, kryteria oceny dorobku zawodowego nauczycieli.

Podstawowymi kryteriami oceny nauczyciela akademickiego są: akademickiego w zakresie podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych uwzględnia się: a) awanse naukowe; Decyzja Odwoławczej Komisji Oceniającej jest ostateczna.
Wprowadzony od 1 września 2000 r. System awansu zawodowego nauczycieli. Pełnienia roli rzecznika interesów stażysty w czasie prac komisji kwalifikacyjnej. Zadań stanowi kryterium oceny dorobku i zawodowego nauczyciela stażysty. Najważniejsze zmiany w zakresie awansu zawodowego: 39 kn skutkuje rezygnacją z„ seryjności" prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych oraz. Terminowego dokonywania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Przekazanych do jej kompetencji dodatków według precyzyjnych kryteriów ustawowych.

Kryterium oceny pracy nauczyciela stanowi stopień realizacji zadań określonych w art. 6 Karty Nauczyciela i art. Stopień awansu zawodowego. Zawodowego nauczyciela. § 3. Oceny pracy nauczyciela dokonuje się z inicjatywy Dyrektora. Aktywnie uczestniczy w pracach Rady Pedagogicznej (komisjach, zespołach). Dokumentacja uzyskiwania stopni awansu zawodowego. Kryteria oceny pracy nauczyciela. i. walory osobowoŚciowe nauczyciela. Wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach przeprowadzonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną; dokumentacja uzyskiwania stopni awansu zawodowego.